Cơ cấu tổ chức quản lý của loại hình công ty TNHH MTV

Công ty TNHH MTV là một hình thức đặc biệt của Công ty TNHH. Chủ sở hữu của công ty TNHH MTV có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Vậy cơ cấu tổ chức của loại hình công ty TNHH MTV là gì?


Cơ cấu tổ chức quản lý của loại hình công ty TNHH MTV.

Đăng ký tư vấn thành lập công ty

Gói dịch vụ chỉ 1.500.000 vnd

Khoản 3 ngày có giấy phép kinh doanh

1.Thành lập công ty
(Xin giấy đăng ký kinh doanh)

2. Đăng bố cáo tại cổng thông tin Quốc Gia

3. Lập sổ thành viên/cổ đông

 


Căn cứ theo các quy định của Luật DN 2014 đối với loại hình công ty TNHH MTV, Tân Thành Thịnh xin chia sẻ các thông tin cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý của loại hình công ty TNHH MTV như sau.

I. Cơ cấu tổ chức quản lý của loại hình công ty TNHH MTV

1. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu

Công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu (CSH) có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm/ thuê người khác làm GĐ/ TGĐ công ty.

Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc/ Tổng giám đốc công ty được quy định tại Điều lệ công ty và HĐLĐ mà Giám đốc/ Tổng giám đốc đã ký với Chủ tịch công ty.

2. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở hữu

Công ty TNHH MTV do tổ chức làm CSH được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

 • Mô hình 1: Chủ tịch công ty, Giám đốc/ Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;
 • Mô hình 2: Hội đồng thành viên, Giám đốc/ Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch HĐTV/ Chủ tịch công ty sẽ là Người ĐDTPL của công ty.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì chức năng, quyền và nghĩa vụ của HĐTV, Chủ tịch công ty, GĐ/ TGĐ và Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Luật DN 2014.

II. Tổ chức quản lý của công ty TNHH MTV

1. Hội đồng thành viên công ty

Thành viên HĐTV do CSH công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 – 07 TV với nhiệm kỳ không quá 05 năm theo quy định.

Hội đồng thành viên công ty theo quy định sẽ nhân danh CSH công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của CSH công ty;

HĐTV nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của GĐ/ TGĐ;

HĐTV phải chịu trách nhiệm trước PL & CSH công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật DN 2014 và quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành có liên quan quy định về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và quan hệ làm việc của HĐTV đối với CSH công ty.

Chủ tịch HĐTV do CSH bổ nhiệm/ do các thành viên HĐTV bầu theo nguyên tắc quá bán, theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì nhiệm kỳ, quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐTV được áp dụng theo quy định tại Điều 57 và quy định khác có liên quan của Luật DN 2014.

Thẩm quyền, cách thức triệu tập họp HĐTV áp dụng theo quy định tại Điều 58 của Luật DN 2014.

Cuộc họp của HĐTV công ty được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số TV dự họp. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì mỗi TV có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau. HĐTV công ty có thể thông qua quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng Văn bản.

Nghị quyết của HĐTV được thông qua khi có hơn 1/2 số TV dự họp tán thành. Phải có ít nhất 3/4 số TV dự họp tán thành thì việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần/ toàn bộ vốn điều lệ của công ty mới được thông qua.

Nghị quyết của HĐTV có hiệu lực kể từ ngày được thông qua/ từ ngày ghi tại Nghị quyết đó, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Các cuộc họp của HĐTV phải được ghi biên bản, có thể được ghi âm/ ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Nội dung biên bản họp HĐTV áp dụng theo quy định tại Điều 61 của Luật DN 2014.

2. Chủ tịch công ty

Chủ tịch công ty do CSH công ty bổ nhiệm và nhân danh CSH thực hiện các quyền và nghĩa vụ của CSH công ty;

Ngoài các quyền và nghĩa vụ của GĐ/ TGĐ, Chủ tịch công ty sẽ nhân danh công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty.

Theo quy định của Luật DN 2014, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty, Chủ tịch công ty phải chịu trách nhiệm trước PL & CSH công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Điều lệ công ty, Luật DN 2014 và pháp luật có liên quan quy định về việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty đối với CSH của công ty.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì Quyết định của Chủ tịch công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của CSH công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được CSH của công ty phê duyệt.

3. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty

HĐTV công ty/ Chủ tịch công ty bổ nhiệm/ thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.

GĐ/ TGĐ phải chịu trách nhiệm trước PL & HĐTV/ Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Trong trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty không có quy định khác, Chủ tịch HĐTV, TV khác của HĐTV/ Chủ tịch công ty có thể kiêm vai trò GĐ/ TGĐ.

Các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty

 • Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
 • GĐ/ TGĐ có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
 • GĐ/ TGĐ có nghĩa vụ tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • GĐ/ TGĐ có quyền ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của HĐTV/ Chủ tịch công ty;
 • Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐTV/ Chủ tịch công ty;
 • Kiến nghị về các phương án cơ cấu tổ chức của công ty;
 • GĐ/ TGĐ có nghĩa vụ trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên HĐTV/ Chủ tịch công ty;
 • Kiến nghị các phương án về việc sử dụng lợi nhuận / xử lý lỗ trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tuyển dụng lao động;

Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà GĐ/ TGĐ ký với Chủ tịch HĐTV / Chủ tịch công ty.

Các tiêu chuẩn và điều kiện về Giám đốc, Tổng giám đốc công ty

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật DN 2014;
 • GĐ/ TGĐ phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

4. Kiểm soát viên công ty

CSH công ty quyết định số lượng Kiểm soát viên, bổ nhiệm Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm và việc thành lập Ban kiểm soát.

Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm trước PL và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Các quyền và nghĩa vụ Kiểm soát viên công ty

 • KSV công ty có nghĩa vụ kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của HĐTV, Chủ tịch công ty và GĐ/ TGĐ trong tổ chức thực hiện quyền CSH, trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;
 • KSV có trách nhiệm thẩm định BCTC, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình CSH công ty/ Cơ quan Nhà nước có liên quan; trình CSH công ty báo cáo thẩm định;
 • Kiến nghị với CSH công ty về các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty;
 • KSV có quyền xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của công ty tại trụ sở chính/ CN, VPĐD của công ty. Thành viên HĐTV, Chủ tịch công ty, GĐ/ TGĐ và người quản lý khác phải có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về việc thực hiện quyền CSH, về quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của KSV;
 • KSV công ty có quyền tham dự và thảo luận tại các cuộc họp HĐTV và các cuộc họp khác trong công ty;
 • Quyền và nghĩa vụ khác của KSV được quy định tại Điều lệ công ty/ theo yêu cầu, quyết định của CSH công ty.

Các tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên công ty

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật DN 2014;
 • Không phải là người có liên quan của thành viên HĐTV, Chủ tịch công ty, GĐ/ TGĐ, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm KSV;
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán/ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành, nghề kinh doanh của công ty/ tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Điều lệ công ty quy định cụ thể về nội dung và cách thức phối hợp hoạt động của các KSV.

IV. Quy định về trách nhiệm của thành viên HĐTV, Chủ tịch công ty, GĐ, TGĐ & KSV (Ban quản lý và điều hành công ty – Ban QL & ĐH công ty)

Ban QL & ĐH công ty phải tuân thủ các quy định PL hiện hành, Điều lệ công ty, quyết định của CSH công ty trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Ban QL & ĐH công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và CSH công ty.

Ban QL & ĐH công ty phải trung thành với lợi ích của công ty và CSH công ty; không được phép sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi/ phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Ban QL & ĐH công ty phải có thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm CSH/ có cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và CN của công ty.

Quyền và nghĩa vụ khác của Ban QL & ĐH công ty theo quy định của Luật DN 2014 và Điều lệ công ty.

Cơ cấu tổ chức quản lý của loại hình công ty TNHH MTV.

Bài viết bạn đang xem thuộc chuyên mục Dịch vụ thành lập công ty. Bạn có thể tham khảo các bài viết khác tại Website: http://tanthanhthinh.com/ để biết thêm thông tin cần thiết.

Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian

Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.

Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.

Trong tất cả dịch vụ tại Tân Thành Thịnh

 • Sẽ không phát sinh thêm chi phí khác.
 • Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi.
 • Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
 • Giao GPKD và con dấu miễn phí tận nhà.

Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.

Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng

Điện thoại: 028.3985.8888

Hotline: 0909.54.8888Bài viết xem thêm

 • Tư vấn thành lập công ty
 • Dịch vụ kế toán
 • Hóa đơn điện tử
 • banner-tuyen-dung

Dịch vụ Tân Thành Thịnh

Với bề dày hoạt động hơn 15 năm cùng phương châm “Dịch vụ nhanh gọn - Tiết kiệm thời gian”. Tân Thành Thịnh luôn tiến về phía trước và khẳng định sứ mệnh phục vụ, góp phần mang lại sự phát triển vững mạnh của quý doanh nghiệp.

Khách hàng nổi bật

Tân Thành Thịnh luôn tin rằng Sự hợp tác của khách hàng và có khách hàng là điều rất tuyệt vời. Bởi những điều đó giúp tạo nên một thương hiệu Tân Thành Thịnh uy tín và chất lượng.

Cập nhật thông tin tài chính kế toán mỗi ngày cùng Tân Thành Thịnh


Hotline tư vấn & hỗ trợ