Miễn thuế, giảm thuế thu nhập đối với doanh nghiệp mới thành lập

Nhằm đem lại sự thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh và sản xuất. Nhà nước đã và đang áp dụng chính sách ưu đãi về việc miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới thành lập. Đây được xem là đòn bấy tích cực trong việc khuyến khích đầu tư và phát triển kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.


Miễn thuế, giảm thuế thu nhập đối với doanh nghiệp mới thành lập.

Đăng ký dịch vụ kế toán

Công ty khai báo thuế Tân Thành Thịnh sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, giúp công ty tiết kiệm được các khoản chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.

Chi phí các gói dịch vụ: từ 500k- 1.000.000 vnd

 


Các doanh nghiệp được ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại: Điều 20 và Điều 21 Thông tư  78/2014/TT- BTC ngày 18/06/2014 được sửa đổi bổ sung tại Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC  ngày 10/10/2014; Và Thông tư  96/2015/TT-BTC  ngày 22/06/2015.

Miễn thuế, giảm thuế thu nhập đối với doanh nghiệp mới thành lập

Nhằm đem lại sự thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh và sản xuất. Nhà nước đã và đang áp dụng chính sách ưu đãi về việc miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới thành lập. Đây được xem là đòn bấy tích cực trong việc khuyến khích đầu tư và phát triển kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Vậy những doanh nghiệp nào được miễn thuế thu nhập và những quy định về việc miễn thuế này ra sao?

Căn cứ pháp lý quy định về việc miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập

Các doanh nghiệp được ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại:

  • Điều 20 và Điều 21 Thông tư  78/2014/TT- BTC ngày 18/06/2014 được sửa đổi bổ sung tại Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC  ngày 10/10/2014;
  • Thông tư  96/2015/TT-BTC  ngày 22/06/2015.

I. Quy định Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế căn cứ theo Điều 20

1. Doanh nghiệp được miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo

Đối với thu nhập của doanh nghiệp nhận được từ việc thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này.

Đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực XH hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn/ đặc biệt khó khăn được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

2. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 05 năm tiếp theo

Đối với thu nhập doanh nghiệp nhận được từ việc thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn/ đặc biệt khó khăn được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Miễn thuế hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong bốn năm tiếp theo

Đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 của Thông tư này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh).

Trường hợp Khu CN đồng thời nằm trên địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với Khu CN sẽ căn cứ vào địa bàn có phần diện tích Khu CN lớn hơn.
Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại Khoản này được thực hiện theo quy định tại Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ quy định về việc phân loại đô thị và Văn bản sửa đổi Nghị định này (nếu có).

4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này

Thời gian miễn thuế, giảm thuế sẽ được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế;

Thời gian miễn thuế, giảm thuế sẽ được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu đối với trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong 03 năm đầu hoạt động kinh doanh, kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới.

5. Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế

Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế: Được tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế (các kỳ tính thuế trước chuyển sang chưa trừ số lỗ).
Trường hợp, trong kỳ tính thuế đầu tiên có thu nhập chịu thuế mà dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mới ngay kỳ tính thuế đầu tiên đó/ ĐK với Cơ quan Thuế thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo.

Trong trường hợp doanh nghiệp ĐK thời gian ưu đãi thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

II. Quy định về các trường hợp giảm thuế khác căn cứ theo Điều 21

1. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực

Sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm trên 50% tổng 150 lao động có mặt thường xuyên hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ theo hướng dẫn tại tiết a Điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này nếu hạch toán riêng được.
Các đơn vị sự nghiệp, Cơ quan văn phòng thuộc các Tổng công ty không trực tiếp SX KD thì không giảm thuế theo Khoản này.

2. Doanh nghiệp sử dụng lao động

Nếu lực lượng lao động của doanh nghiệp là người dân tộc thiểu số thì doanh nghiệp sẽ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động là người dân tộc thiểu số hướng dẫn tại tiết b Điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này nếu hạch toán riêng được.

3. Doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ

Thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên phần thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

III. Căn cứ theo quy định tại Điều 6 về việc Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 78/2014/TT-BTC

>>> Tại Khản 3 có quy định như sau:

Doanh nghiệp được miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập doanh nghiệp nhận được từ việc thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC và thu nhập của doanh nghiệp nhận được từ việc thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu CN (trừ Khu CN nằm trên địa bàn có điều kiện KT - XH thuận lợi).

Địa bàn có điều kiện KT - XH thuận lợi quy định tại khoản này là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009;

Trường hợp khu CN đồng thời nằm trên hai địa bàn:  Thuận lợi & Không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu CN sẽ được căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa.

Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại Khoản này sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ quy định về phân loại đô thị và Văn bản sửa đổi Nghị định này (nếu có).

Miễn thuế, giảm thuế thu nhập đối với doanh nghiệp mới thành lập.

Bài viết bạn đang xem thuộc chuyên mục Dịch vụ Kế toán. Bạn có thể tham khảo các bài viết khác tại Website: http://tanthanhthinh.com/ để biết thêm thông tin cần thiết.

Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian

Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.

Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.

Trong tất cả dịch vụ tại Tân Thành Thịnh

  • Sẽ không phát sinh thêm chi phí khác.
  • Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi.
  • Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
  • Giao GPKD và con dấu miễn phí tận nhà.

Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.

Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng

Điện thoại: 028.3985.8888

Hotline: 0909.54.8888Bài viết xem thêm

  • Tư vấn thành lập công ty
  • Dịch vụ kế toán
  • Hóa đơn điện tử
  • banner-tuyen-dung

Dịch vụ Tân Thành Thịnh

Với bề dày hoạt động hơn 15 năm cùng phương châm “Dịch vụ nhanh gọn - Tiết kiệm thời gian”. Tân Thành Thịnh luôn tiến về phía trước và khẳng định sứ mệnh phục vụ, góp phần mang lại sự phát triển vững mạnh của quý doanh nghiệp.

Khách hàng nổi bật

Tân Thành Thịnh luôn tin rằng Sự hợp tác của khách hàng và có khách hàng là điều rất tuyệt vời. Bởi những điều đó giúp tạo nên một thương hiệu Tân Thành Thịnh uy tín và chất lượng.

Cập nhật thông tin tài chính kế toán mỗi ngày cùng Tân Thành Thịnh


Hotline tư vấn & hỗ trợ