Quy định về việc chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp

Nhiều năm hoạt động và làm việc trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ pháp lý, Tân Thành Thịnh nhận thấy có nhiều chủ doanh nghiệp chưa nắm hoặc không nắm vững các quy định của pháp luật đối với việc thực hiện các thủ tục pháp lý trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cùng với đó là tâm lý ngại tiếp xúc với các cơ quan pháp quyền liên quan dẫn đến những sai phạm không đáng có gây ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của doanh nghiệp.

Quy định về việc chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp.

Chính vì vậy, để thuận tiện hơn cho việc cập nhật thông tin của các quý doanh nghiệp, Tân Thành Thịnh luôn sẵn sàng giải đáp và tư vấn mọi vấn đề liên quan, và bài viết quy định về việc chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp là một trong những vấn đề đó.

Đăng ký tư vấn thành lập công ty

Gói dịch vụ chỉ 1.500.000 vnd

Khoản 3 ngày có giấy phép kinh doanh

1.Thành lập công ty
(Xin giấy đăng ký kinh doanh)

2. Đăng bố cáo tại cổng thông tin Quốc Gia

3. Lập sổ thành viên/cổ đông

 

Quy định về việc chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp

I. Trường hợp chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần

Đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành Công ty Cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty Nhà nước thành Công ty Cổ phần.

1. Phương thức chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần

 • Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần bằng việc bán toàn bộ/ một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;
 • Kết hợp phương thức trên được quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 2 Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Thủ thực thực hiện việc chuyển đổi

 • Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan ĐKKD trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan ĐKDN cấp lại Giấy CN ĐKDN.
 • Công ty chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy CN ĐKDN, Cơ quan ĐKKD phải thông báo cho các Cơ quan Nhà nước có liên quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật DN 2014;
 • Cơ quan ĐKKD tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN.

II. Trường hợp chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH MTV

1. Phương thức chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH MTV

 • Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;
 • Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;
 • Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu Công ty Cổ phần theo quy định tại Điều 110 của Luật DN 2014.

2. Thủ thực thực hiện việc chuyển đổi

 • Việc chuyển nhượng/ nhận góp vốn đầu tư bằng cổ phần, phần vốn góp phải thực hiện theo giá thị trường, giá được định theo phương pháp tài sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu hoặc phương pháp khác.
 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 197 Luật Doanh nghiệp 2014 và xảy ra trường hợp Điểm c Khoản 1 Điều 197 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan ĐKKD nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan ĐKKD cấp Giấy CN ĐKDN.
 • Công ty chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy CN ĐKDN, Cơ quan ĐKKD phải Thông báo cho các Cơ quan Nhà nước liên quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật DN 2014;
 • Cơ quan ĐKKD phải tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN.

III. Trường hợp chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH 2TV trở lên

1. Phương thức chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH

 • Chuyển đổi thành Công ty TNHH mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Chuyển đổi thành Công ty TNHH đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành Công ty TNHH đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành Công ty TNHH kết hợp các phương thức trên được quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Thủ thực thực hiện việc chuyển đổi

 • Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan ĐKKD trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan ĐKKD cấp Giấy CN ĐKDN.
 • Công ty chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy CN ĐKDN, Cơ quan ĐKKD phải Thông báo cho các Cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Cơ quan ĐKKD phải tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN.

IV. Trường hợp chuyển đổi Doanh nghiệp Tư nhân thành Công ty TNHH

1. Phương thức chuyển đổi Doanh nghiệp Tư nhân thành Công ty TNHH

 • Có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Chủ DNTN phải là chủ sở hữu Công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu)/ thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành Công ty TNHH 2TV trở lên);
 • Chủ DNTN phải có cam kết bằng Văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của DNTN và phải có cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Chủ DNTN phải có thỏa thuận bằng Văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc Công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
 • Chủ DNTN phải có cam kết bằng Văn bản/ có thỏa thuận bằng Văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của DNTN.

2. Thủ thực thực hiện việc chuyển đổi

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan ĐKKD xem xét và cấp Giấy CN ĐKDN nếu có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2014.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy CN ĐKDN quy định tại Khoản 2 Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2014, Cơ quan ĐKKD phải Thông báo cho các Cơ quan Nhà nước có liên quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Cơ quan ĐKKD phải tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN.

Theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Tham khảo: Các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam


Quy định về việc chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp.

Bài viết bạn đang xem thuộc chuyên mục Dịch vụ thành lập công ty. Bạn có thể tham khảo các bài viết khác tại website: http://tanthanhthinh.com/ để biết thêm thông tin cần thiết.

Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian

Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.

Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.

Trong tất cả dịch vụ tại Tân Thành Thịnh

 • Sẽ không phát sinh thêm chi phí khác.
 • Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi.
 • Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
 • Giao GPKD và con dấu miễn phí tận nhà.

Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.

Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng

Điện thoại: 028.3985.8888

Hotline: 0909.54.8888

Đăng ký tư vấn thành lập công ty

Gói dịch vụ chỉ 1.500.000 vnd

Khoản 3 ngày có giấy phép kinh doanh

1.Thành lập công ty
(Xin giấy đăng ký kinh doanh)

2. Đăng bố cáo tại cổng thông tin Quốc Gia

3. Lập sổ thành viên/cổ đông

 
Bài viết xem thêm

 • Tư vấn thành lập công ty
 • Dịch vụ kế toán
 • Hóa đơn điện tử
 • banner-tuyen-dung

Dịch vụ Tân Thành Thịnh

Với bề dày hoạt động hơn 15 năm cùng phương châm “Dịch vụ nhanh gọn - Tiết kiệm thời gian”. Tân Thành Thịnh luôn tiến về phía trước và khẳng định sứ mệnh phục vụ, góp phần mang lại sự phát triển vững mạnh của quý doanh nghiệp.

Khách hàng nổi bật

Tân Thành Thịnh luôn tin rằng Sự hợp tác của khách hàng và có khách hàng là điều rất tuyệt vời. Bởi những điều đó giúp tạo nên một thương hiệu Tân Thành Thịnh uy tín và chất lượng.

Cập nhật thông tin tài chính kế toán mỗi ngày cùng Tân Thành Thịnh


Hotline tư vấn & hỗ trợ