Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014

Khi đầu tư vốn kinh doanh, nhà đầu tư có quyền lựa chon quy mô và hình thức kinh doanh. Trong quá trình kinh doanh, các chủ đầu tư lại có quyền mở rộng, thu hẹp quy mô hoặc chuyển đổi hình thức kinh doanh phù hợp với khả năng kinh doanh của họ ở từng giai đoạn kinh doanh khác nhau.

Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 bao gồm: Chia, tách, hợp nhất, sát nhập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014

Tổ chức lại doanh nghiệp là những biện pháp nhằm thay đổi quy mô hoặc loại hình, theo quyết định của chủ doanh nghiệp phù hợp với từng giai đoạn kinh doanh. Tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm chia, tách, hợp nhất, sát nhập và chuyển đổi loại hình được quy định cụ thể từ Điều 192 đến Điều 199 Luật doanh nghiệp 2014

Đăng ký dịch vụ kế toán

Công ty dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, giúp công ty tiết kiệm được các khoản chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.

Chi phí các gói dịch vụ từ: 500k- 2.000.000 / tháng

 


I. Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp

1. Chia doanh nghiệp

Quy định về chia doanh nghiệp

Công ty TNHH, Công ty Cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty (sau đây gọi là công ty bị chia – CTBC) để thành lập hai/ nhiều công ty mới, đồng thời chấm dứt hoạt động của công ty bị chia.

HĐTV, chủ sở hữu công ty/ Đại HĐCĐ của CTBC thông qua Nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật DN 2014 và Điều lệ công ty.

Các phương thức thực hiện việc chia doanh nghiệp/ công ty

Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong CTBC và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;

Kết hợp cả hai trường hợp trên theo quy định tại Điều 192 của Luật DN 2014.

2. Tách doanh nghiệp

Quy định về tách doanh nghiệp

Công ty TNHH, công ty Cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách - CTBT) để thành lập một/ một số công ty TNHH, công ty Cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách - CTĐT) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Các phương thức thực hiện việc tách doanh nghiệp/ công ty

Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong CTBT và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một/ một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;

Kết hợp cả hai trường hợp trên và được quy định tại Điều 193 của Luật DN 2014.

CTBT phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với ĐKDN các công ty mới.

Tham khảo bài viết: Quy định về chia, tách doanh nghiệp.

3. Hợp nhất doanh nghiệp

Quy định về hợp nhất doanh nghiệp

Hai/ một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất - CTBHN) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất - CTHN), đồng thời chấm dứt tồn tại của các CTBHN.

Các thành viên, chủ sở hữu công ty/ các cổ đông của các CTBHN thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, tiến hành bầu/ bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch công ty, HĐQT, Giám đốc/ Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành ĐKDN công ty hợp nhất theo quy định của Luật DN 2014.

Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Trường hợp hợp nhất mà theo đó CTHN có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của CTBHN phải thông báo cho Cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó CTHN có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Sau khi hoàn thành ĐKDN công ty hợp nhất

Các CTBHN sẽ chấm dứt tồn tại;

CTHN được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các CTBHN.

Cơ quan ĐKKD tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN khi cấp Giấy CN ĐKDN cho CTHN.

Trường hợp CTBHN có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính CTHN thì Cơ quan ĐKKD nơi công ty hợp nhất phải thông báo về việc ĐKDN cho Cơ quan ĐKKD nơi đặt trụ sở chính CTBHN để cập nhật tình trạng pháp lý của CTBHN trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN.

5. Sáp nhập doanh nghiệp

Quy định về sáp nhập doanh nghiệp

Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập - CTBSN) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập - CTNSN) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang CTNSN, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của CTBSN.

Các thành viên, chủ sở hữu công ty/ các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ CTNSN và tiến hành ĐKDN công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật DN 2014.

Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua;

Trường hợp sáp nhập mà theo đó CTNSN có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty phải thực hiện Thông báo cho Cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó CTNSN có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Sau khi hoàn thành ĐKDN công ty nhận sáp nhập

CTBSN chấm dứt tồn tại;

CTNSN được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của CTBSN.

Cơ quan ĐKKD tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của CTBSN trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho CTNSN.

Trường hợp CTBSN có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính CTNSN thì Cơ quan ĐKKD nơi CTNSN thông báo việc ĐKDN cho Cơ quan ĐKKD nơi đặt trụ sở chính CTBSN để cập nhật tình trạng pháp lý của CTBSN trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN.

Tham khảo bài viết: Quy định về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

II. Chuyển đổi giữa các loại hình doanh nghiệp

Đối tượng áp dụng

 • Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần và ngược lại.
 • Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty TNHH.

Hậu quả pháp lý

 • Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt sự tồn tại;
 • Theo quy định, công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, HĐLĐ và nghĩa vụ về tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

Bài viết bạn đang xem thuộc chuyên mục Dịch vụ Thay đổi, Giải thể. Bạn có thể tham khảo các bài viết khác tại Website: http://tanthanhthinh.com/ để biết thêm thông tin cần thiết.

Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian

Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.

Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.

Trong tất cả dịch vụ Tân Thành Thịnh

 • Không phát sinh thêm chi phí khác.
 • Tư vấn chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi.
 • Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
 • Giao GPKD và con dấu miễn phí tận nhà.

Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.

Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng

Điện thoại: 028.3985.8888

Hotline: 0909.54.8888

Email: lienhe@tanthanhthinh.com

Đăng ký dịch vụ kế toán

Công ty dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, giúp công ty tiết kiệm được các khoản chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.

Chi phí các gói dịch vụ từ: 500k- 2.000.000 / tháng

 
Bài viết xem thêm

 • Tư vấn thành lập công ty
 • Dịch vụ kế toán
 • Hóa đơn điện tử
 • banner-tuyen-dung

Dịch vụ Tân Thành Thịnh

Với bề dày hoạt động hơn 15 năm cùng phương châm “Dịch vụ nhanh gọn - Tiết kiệm thời gian”. Tân Thành Thịnh luôn tiến về phía trước và khẳng định sứ mệnh phục vụ, góp phần mang lại sự phát triển vững mạnh của quý doanh nghiệp.

Khách hàng nổi bật

Tân Thành Thịnh luôn tin rằng Sự hợp tác của khách hàng và có khách hàng là điều rất tuyệt vời. Bởi những điều đó giúp tạo nên một thương hiệu Tân Thành Thịnh uy tín và chất lượng.

Cập nhật thông tin tài chính kế toán mỗi ngày cùng Tân Thành Thịnh


Hotline tư vấn & hỗ trợ